Ampa

Associació de Mares i Pares de l' Escola Sant Salvador.
Qui som?

L’associació de Mares i Pares de l’ Escola Sant Salvador és una entitat sense afany de lucre que agrupa als pares i mares dels alumnes de l’escola, legalment constituïda i de la que formen part la totalitat de les famílies que ho desitgen.

L’AMPA està regida per una Junta, que és elegida dintre de l’ Assemblea General. Aquesta junta es reuneix periòdicament per discutir els temes que afecten al bon funcionament de l’escola.

La Junta de l’Ampa la formem les següents persones:

CÀRREC
NOM I COGNOMS
PRESIDENTA
Lorena Bautista Garcia
SOTS-PRESIDENTA
Maria Dolors Clariana Roige
TRESORERA
Ruth Lladonosa Martinez
SECRETARI
Sandra Pérez Garcia
VOCAL

Monica Pascual Diaz 
VOCAL
Nuria Selvas Batlle
VOCAL
Alexandra Cristina Allue Risco
 VOCAL

Gemma Vila Mora

 

 Castanyada18.10

Els nostres objectius
 •  Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
 • Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
 •  Assistir els pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
 •  Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col•legiats.
 •  Facilitar la col•laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 •  Col•laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 •  Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 •  D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
 • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

Què fem?
 • L’AMPA és el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per a tractar tots aquells aspectes que afecten a tot el col•lectiu de famílies i alumnes de l’escola.
 • L’AMPA és l’entitat que gestiona i administra els recursos que aporten els associats.
 • L’AMPA participa en la pressa de decisions i en el govern de l’escola per mitjà d’un representant al Consell Escolar del Centre.
 • L’AMPA ofereix i organitza serveis i activitats fora de l’horari escolar ( act. extraescolars). Les quals també subvenciona.
 • L’Associació canalitza les diferents propostes dels pares envers l’escola.
 • Dotem a l’escola, en la mida del possible, dels mitjans necessaris per millorar la funció pedagògica.
 • Subvencionar tallers, entrades de les sortides, excursions i les colònies. Participant en les festes que organitza l’escola.

Coses que fem!!! Clica per saber més

Quins serveis oferim?

Acollida Matinal. Clica per saber més

Extraescolars.  Clica per saber més

Com ens pots trobar?
Els dimecres de 15’30 a les 16:25 h al despatx de l’AMPA.

També pots fer arribar els teus suggeriments, preguntes,consultes … a la bústia que tenim penjada a l’entrada de l’escola o si ho prefereixes fer-nos arribar un correu electrònic:

ampalbatarrec@gmail.com