Servis Educatius

Serveis...

QUÈ SÓN ELS SERVEIS EDUCATIUS?

Els serveis educatius són òrgans de suport a la tasca docent del professorat i, en alguns casos, d’intervenció directa amb l’alumnat o d’assessorament a les famílies, és a dir, a la comunitat educativa.

Els serveis educatius estan integrats per:

EAP ( Equip Assessorament psicopedagògic)

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i recolzament a famílies, alumnes i professors, per tal d’assolir millor la tasca educativa de l’escola, donant respostes integrals.

CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients auditius)

Són equips formats per logopedes, psicopedagogs i audioprotetistes que desenvolupen les seves actuacions en estreta relació amb els professionals dels centres i els serveis educatius del sector.
L’atenció logopèdica directa als alumnes es realitza en els centres docents on són escolaritzats.

LIC ( Llengua, interculturalitat i cohesió social)

Els centres educatius ens adeqüem a la creixent complexitat i pluralitat que ha anat adquirint la societat catalana.
El Pla LIC de la nostra escola es defineix en base als eixos: ús del català, educació intercultural i cohesió social.
Un equip de mestres treballa per tal de desenvolupar, millorar i vetllar per tal que aquests es duguin a terme.

UTAC

La Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació, Habilitació i Accés a l’Ordinador (UTAC) s’adreça a les persones amb discapacitat motriu que requereixen formes augmentatives i alternatives de comunicació i d’accés a l’ordinador, joc adaptat i mobilitat assistida.
La intervenció del fisioterapeuta té per objectiu millorar la qualitat de vida de l’alumnat amb disminució motriu (l’habilitació del seu entorn, el control postural…).